Klinika Kardiologii I Katedry Kardiologii
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
Klinika Kardiologii I Katedry Kardiologii
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
Klinika Kardiologii I Katedry Kardiologii
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

O NAS

W 1975 roku Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego powołały pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Leszka Gieca I Klinikę Kardiologii Instytutu Kardiologii ŚAM. Po przejściu prof. Leszka Gieca na emeryturę w roku 1998 kierownictwo kliniki powierzono prof. dr hab. n. med. Marii Trusz-Gluzie. Od 2012 roku I Katedrą i Kliniką Kardiologii, a obecnie Kliniką Kardiologii I Katedry Kardiologii WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kieruje prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia- Stec.

Klinika Kardiologii I Katedry Kardiologii WNMK​ SUM​ w Katowicach jest zaangażowana w liczne badania naukowe, których tematyka skupia się przede wszystkim na:

 • zastosowaniu nowych metod echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej, w tym echokardiografii 3D, w diagnostyce różnych postaci wad zastawkowych serca
 • ocenie znaczenia ablacji okrążającej żył płucnych w leczeniu napadowego i przetrwałego migotania przedsionków
 • określeniu częstości występowania i znaczeniu migotania przedsionków u pacjentów z różnymi formami kardiomiopatii
 • poszukiwaniu nowych biomarkerów przydatnych do stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego oraz przewidywania wystąpienia niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych
 • ocenie echokardiograficznych wyznaczników odpowiedzi na implantowane urządzenia do resynchronizacji pracy serca
 • poszukiwaniu wczesnych wykładników nadciśnienia płucnego, w tym poprzez nowatorskie badanie składu gazów wydechowych
 • diagnostyce zaburzeń krzepnięcia u pacjentów z nietypowymi postaciami zawałów mięśnia sercowego oraz ostrej zatorowości płucnej
 • wczesnym wykrywaniu powikłań zabiegów kardiologii inwazyjnej, w tym ostrej nefropatii kontrastowej oraz ocenie drożności tętnic obwodowych po zabiegach koronarografii

Wyżej wymienione projekty naukowe realizowane są m.in. w ramach licznych grantów naukowych, takich jak: Grant Narodowego Centrum Nauki oraz Granty przyznawane przez Polskiego Towarzystwo Kardiologiczne. W ramach działalności naukowej I Katedry i Kliniki prowadzone są również liczne rejestry, takie jak np.:

 • rejestry realizowane pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego EORP (European Observational Research Programme):

                - rejestr kardiomiopatii

                - rejestr wad zastawkowych serca

                - rejestr NSTEMI

 • międzynarodowy rejestr migotania przedsionków GARFIELD-AF

Prowadzone badania naukowe zaowocowały licznymi publikacjami w międzynarodowych, recenzowanych czasopismach naukowych oraz wystąpieniami na liczących się konferencjach naukowych m.in.: kongresie ESC, EuroECHO, AHA, TCT oraz Euro-PCR.

Pracownicy naukowi Kliniki Kardiologii I Katedry Kardiologii czynnie uczestniczą w pracach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szeroko pojęta działalność dydaktyczna I Katedry i Kliniki Kardiologii znajduje odzwierciedlenie m.in. w organizowanej corocznie konferencji, pt. „Postępy w Arytmologii i Elektroterapii – warsztaty dla lekarzy praktyków”. W latach 2018-2019 r. pracownicy Kliniki Kardiologii I Katedry Kardiologii byli współorganizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Nieodłącznym elementem działalnościKliniki Kardiologii I Katedry Kardiologii jest kształcenie studentów IV i VI roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach, w ramach zajęć z Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, a także studentów programu anglojęzycznego.

Zapleczem klinicznym I Katedry i Kliniki Kardiologii SUM jest I Oddział Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, będący wysokospecjalistycznym oddziałem trzeciego stopnia referencyjności. I Oddział Kardiologii posiada 55 łóżek (w tym 18 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego) i dysponuje doświadczoną kadrą specjalistyczną lekarzy i pielęgniarek, a także zapleczem aparaturowym.

 W ramach oferowanych świadczeń, w I Oddział Kardiologii wykonuje się:

 1. Diagnostykę nieinwazyjną układu krążenia:
 • badanie echokardiograficzne (przezklatkowe, przezprzełykowe, badania obrazowe 3D,  testy czynnościowe),
 • ultrasonografia tętnic obwodowych (szyjnych, kończyn dolnych),
 • ultrasonografia układu żylnego,
 • ulltrasonograficzna ocena funkcji śródbłonka,
 • testy wysiłkowe,
 • 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera, w tym Holter 12-odprowadzeniowy (analiza arytmii, zmienność rytmu serca, późne potencjały),
 • analiza 7-dniowa arytmii, 14-dniowe telemetryczne monitorowanie EKG, rejestratory zdarzeń,
 • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera,
 • kontrola funkcji rozruszników i kardiowerterów-defibrylatorów
 1. Diagnostykę inwazyjną układu krążenia:
 • koronarografia (w tym badania IVUS, FFR, iFR),
 • wentrykulografia,
 • pomiary ciśnień bez i z wykonaniem prób odwracalności, 
 • biopsja serca,
 • wspomaganie mechaniczne serca - kontrapulsacja wewnątrzaortalna,
 • elektroda endokawitarna
 • inwazyjne badanie elektrofizjologiczne serca
 1. Wysokospecjalistyczne metody terapii kardiologii interwencyjnej, takie jak:
 • przezskórna angioplastyka wieńcowa (także wielonaczyniowa, pnia LTW),
 • implantacja stentów,
 • przezskórna walwuloplastyka zastawek mitralnej oraz aortalnej,
 • zabiegi przezskórne implantacji zastawek aortalnych w zespołach z kardiochirurgami, 
 • denerwacja  tętnic nerkowych w nadciśnieniu tętniczym opornym na farmakoterapię,
 • zabiegi przezskórne w strukturalnych chorobach serca,
 • angioplastyka tętnic szyjnych i podobojczykowych w szczególnych wskazaniach,
 • ablacja RF mięśnia sercowego w zaburzeniach rytmu metodą klasyczną oraz przy użyciu systemów elektroanatomicznych 3D, tj. CARTO 3 lub EnSiteNavX, krioablacja,
 • implantacja rozruszników i  kardiowerterów- defibrylatorów serca, w tym z opcją resynchronizacji. 
 • ablacja alkoholowa przegrody międzykomorowej
 • angioplastyka balonowa tętnic płucnych

Klinika jest także jednym z trzech ośrodków na Śląsku zajmujących się diagnostyką i leczeniem tętniczego nadciśnienia płucnego. Realizacja tego leczenia jest możliwa w ramach Programu Lekowego NFZ. Jednym z oferowanych świadczeń są pionierskie zabiegi angioplastyki balonowej tętnic płucnych u wybranych pacjentów z nieoperacyjnymi postaciami zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego.

Szczególną specjalnością Kliniki jest diagnostyka i terapia zaburzeń rytmu serca, obejmująca inwazyjne badanie elektrofizjologiczne serca, ablację serca (pierwszy zabieg w Polsce) i wszczepianie kardiowerterów - defibrylatorów serca (pierwszy zabieg w Polsce), urządzeń CRT.

Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne (EPS) jest odmianą cewnikowania serca, które pozwala na precyzyjne określenie mechanizmu większości arytmii (szczególnie nadkomorowych) i jest nieodzownym wstępem do procedur terapeutycznych, takich jak ablacja, czy wszczepienie kardiowertera defibrylatora serca.

Przezskórna ablacja mięśnia sercowego to nowoczesna i skuteczna metoda, pozwalająca na eliminację w czasie cewnikowania serca substratu arytmii i trwałe wyleczenie pacjenta. Metoda ta znajduje główne zastosowanie w tachyarytmiach nadkomorowych u chorych z częstoskurczem węzłowym nawrotnym, z zespołem WPW, częstoskurczami przedsionkowymi, trzepotaniem przedsionków, a także z migotaniem przedsionków, gdy farmakologiczna kontrola częstości rytmu komór jest niezadawalająca oraz w niektórych postaciach częstoskurczu komorowego.

Automatyczny kardiowerter - defibrylator serca jest wszczepialnym urządzeniem ratującym życie, stosowanym u chorych po przebytym zatrzymaniu krążenia w mechanizmie migotania komór, u chorych z niestabilnym hemodynamicznie utrwalonym częstoskurczem komorowym lub z częstoskurczem opornym na leki przeciwarytmiczne, a także w prewencji pierwotnej u chorych z wysokim ryzykiem nagłego zgonu sercowego.

I Oddział Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Nr 7 SUM Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach dysponuje pełnym zakresem technik ablacyjnych, w tym również najnowocześniejszymi systemami do elektroanatomicznego mapowania serca (CARTO 3, EnSiteNavX) bez użycia promieni rentgenowskich, co zwiększa bezpieczeństwo zabiegu dla personelu i chorego.

 

Obraz galerii images/Szpital Ochojec Kardio 1.jpg
Obraz galerii images/Szpital Ochojec Kardio 200.jpg

Aktualności

MAR 06, 2024 :: Cykl wykładów

Lubię 1 Kardiologię

Zajęcia dydaktyczne

Informacje skierowane do studentów

Regulamin ćwiczeń i zasad zaliczania przez studentów przedmiotu - choroby wewnętrzne - dla roku IV, V, VI

Regulamin ćwiczeń i zasad zaliczania przez studentów przedmiotu - choroby wewnętrzne – dla roku IV, V i VI.

 1. Student zobowiązany jest postępować zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uczelni, określonymi w Regulaminie Studiów.
 2. Studentów obowiązuje zachowanie właściwe dla środowiska szpitala oraz darzenie chorych szacunkiem. Obowiązuje ścisłe zachowanie w tajemnicy informacji objętych tajemnicą zawodową, dotyczących pacjentów.
 3. Studenci zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP.
 4. Obowiązuje strój ochronny i zmienne obuwie.
 5. Konieczne jest posiadanie własnych stetoskopów.
 6. Studenci zobowiązani są do przygotowywania się do zajęć zgodnie z podaną w planach tematyką lub zaleceniami asystenta prowadzącego ćwiczenia.
 7. Tematyka zajęć oraz lista podręczników niezbędnych do przygotowania się na zajęcia (seminaria i ćwiczenia) umieszczony jest w sylabusie przedmiotu dla każdego roku.
 8. Warunkiem przystąpienia do zajęć stacjonarnych dla wszystkich studentów jest zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi (Podstawy diagnostyki kardiologicznej w formie wykładów z lektorem) zamieszczonymi na platformie e-learningowej. Przygotowanie studentów będzie sprawdzane w czasie seminariów, ponadto prowadzący będą odwoływać się do zagadnień tam zamieszczonych.
 9. Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest:
  1. Dla studentów roku IV (interna II): obecność na wszystkich zajęciach w I Katedrze i Klinice Kardiologii oraz uczestnictwo w wykładach „Lubię 1 Kardiologię” odbywających się stacjonarnie w Auli Nr 3 w Katowicach-Ligocie zgodnie z planem podanym na stronie internetowej Katedry (obecność na co najmniej 70%), oraz pozytywna ocena prowadzącego zajęcia– p.10.
  2. Dla studentów roku V (interna III): obecność na wszystkich zajęciach w I Katedrze i Klinice Kardiologii, uczestnictwo w wykładach „Lubię 1 Kardiologię” nie jest obowiązkowe, wpisuje się w ramy programu punkty edukacyjne.
  3. Dla studentów roku VI: obecność na wszystkich zajęciach w I Katedrze i Klinice Kardiologii oraz zaliczenie testu końcowego (15 pytań testowych, uzyskanie co najmniej 70% punktów). Uczestnictwo w wykładach „Lubię 1 Kardiologię” nie jest obowiązkowe, umożliwia poszerzenie wiedzy z przedmiotu przed egzaminem z chorób wewnętrznych.
 10. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzania nabytych przez studenta wiadomości z zakresu obowiązującej na ćwiczeniach, seminariach i wykładach tematyki oraz ich ocenę w czasie zajęć. W ramach ćwiczeń będą oceniane efekty uczenia się ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych (badanie fizykalne, wywiad lekarski).
 11. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych, po ich usprawiedliwieniu i uzgodnieniu z Kierownikiem ćwiczeń student zobowiązany jest odrobić brakujące zajęcia i zaliczyć obowiązujący zakres materiału.
 12. W przypadkach spornych student ma prawo zwrócić się do Kierownika ćwiczeń, a następnie do Kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologii.
  Kierownikiem ćwiczeń jest dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, prof. SUM (p. 142, I piętro), tel: 32 3598936 lub 32 3598826).

Regulamin bezpieczeństwa na zajęciach

Studenci zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP obowiązujących w SPSK nr7, szczególnie dotyczy to:

 1. zachowania szczególnej ostrożności w czasie zajęć w obrębie Szpitala. Dotyczy to głównie Pracowni, w których odbywają się ćwiczenia.
 2. unikania ekspozycji na krew oraz materiał zakaźny (krew, wydzieliny itp) lub odpady zakaźne (materiały opatrunkowe, strzykawki, rękawiczki). W przypadku wystąpienia takiej ekspozycji niezwłocznie powiadomić o tym fakcie asystenta prowadzącego zajęcia lub kierownika ćwiczeń, w dalszej kolejności postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. w przypadku wystąpienia/występowania u studenta objawów choroby infekcyjnej (wysoka gorączka, dreszcze itp) zaleca się kontakt z asystentem prowadzącym zajęcia lub kierownikiem ćwiczeń celem określenia celowości uczestniczenia lub kontynuowania zajęć
 4. wszystkie inne sytuacje mogące mieć związek z potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia studenta, powstałe w czasie zajęć, należy zgłaszać indywidualnie kierownikowi ćwiczeń

 

Szczegółowe postępowanie dot. pkt. a i b regulowane są przez instrukcje wewnętrzne „postępowanie po ekspozycji na krew i IPIM” oraz „postępowanie z odpadami medycznymi” znajdujące się u pielęgniarki oddziałowej.

Syllabusy

Syllabus Choroby wewnętrzne

 

Syllabus Kardiologia

Harmonogram zajęć dydaktycznych

Aktualny harmonogram zajęć dydaktycznych dostępny na stronie Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach pod adresem:https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-lekarskiego-w-katowicach/#efekty-ksztacenia-i-harmonogramy

Informacja o zasadach konsultacji z nauczycielami.

Konsultacje z Kierownikiem ćwiczeń oraz  nauczycielami odbywają się po zajęciach lub po wcześniejszym umówieniu przez sekretariat Katedry.

Zalecana literatura

Literatura podstawowa

 1. Interna Szczeklika 2019, Piotr Gajewski, Andrzej Szczeklik, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2019                                                                                                                             
 2. "Elektrokardiografia- podstawy interpretacji, zastosowanie kliniczne. Skrypt dla studentów medycyny. K. Szydło, K. Mizia-Stec, A.M. Wnuk-Wojnar"
 3. Macleod. Badanie kliniczne. G. Douglas, C. Robertson. Wydawnictwo Edra Urban & Partner, Wrocław 2017
 4. Davidson Choroby Wewnętrzne. S.H. Ralston, M.W.J. Strachan, I.D. Penman, R.P. Hobson. Wydawnictwo Edra Urban & Partner, Wrocław 2020

Literatura uzupełniająca                                                                                                                                          

 1. Kardiologia. Podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. P. Ponikowski, P. Hoffman, A. Witkowski, P. Lipiec, Via Medica, Gdańsk 2019
 2. Interpretacja EKG- Kurs podstawowy- rekomendacja SENiT, M. Kurpesa, B. Szafran, PZWL, 2018
 3. Kardiologia. Podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. P. Ponikowski, P. Hoffman, A. Witkowski, P. Lipiec, Via Medica, Gdańsk 2019

4.  Interpretacja EKG- Kurs podstawowy- rekomendacja SENiT, M. Kurpesa, B. Szafran, PZWL, 2018

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
I Katedra i Klinika Kardiologii

Ul. Ziołowa 47
40-635 Katowice

+48 32 359 8890
1klinkard@sum.edu.pl