WLK - I Katedra i Klinika Kardiologii
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Ziołowa 47
40-635 Katowice
+48 32 359 8890 / +48 32 252 3658
Email: 1klinkard@sum.edu.pl

O NAS

I Katedra i Klinika Kardiologii

W 1975 roku Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego powołały pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Leszka Gieca I Klinikę Kardiologii Instytutu Kardiologii ŚAM. Po przejściu prof. Leszka Gieca na emeryturę w roku 1998 kierownictwo kliniki powierzono prof. dr hab. n. med. Marii Trusz-Gluzie. Obecnie od 2012 roku I Katedrą i Kliniką Kardiologii SUM w Katowicach kieruje prof. dr hab.n.med. Katarzyna Mizia- Stec.

 

Wysokospecjalistyczny oddział kardiologiczny, 3-go  stopnia referencyjności, posiada 55 łóżek (w tym 18 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego), dysponuje doświadczoną kadrą specjalistyczną lekarzy i pielęgniarek oraz zapleczem aparaturowym dla diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej oraz możliwościami terapii zarówno zachowawczej i kardiologii interwencyjnej.

 

Wykonujemy:

1. Diagnostykę nieinwazyjną układu krążenia:

 • badanie echokardiograficzne (przezklatkowe, przezprzełykowe, badania obrazowe 3D,  testy czynnościowe),
 • ultrasonografia tętnic obwodowych (szyjnych, kończyn dolnych)
 • ultrasonografia układu żylnego
 • ulltrasonograficzna ocena funkcji śródbłonka
 • testy wysiłkowe,
 • 24h EKG metodą Holtera, w tym Holter 12-odprowadzeniowy (analiza arytmii, zmienność rytmu serca, późne potencjały)
 • analiza 7 dniowa arytmi, 14-dniowe telemetryczne monitorowanie EKG, rejestratory zdarzeń
 • 24h monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera
 • sprawdzanie funkcji rozruszników, kadiowerterów defibrylatorów

 

 
2. Diagnostykę inwazyjną układu krążenia:
 • koronarografia (w tym badania IVUS i FFR),
 • wentrikulografia,
 • pomiary ciśnień bez i z wykonaniem prób odwracalności, 
 • biopsja serca,
 • wspomaganie mechaniczne serca - kontrapulsacja wewnątrzaortalna,
 • elektroda endokawitarna
 • inwazyjne badanie elektrofizjologiczne serca

 

3. Wysokospecjalistyczne metody terapii kardiologii interwencyjnej, takie jak:

 • przezskórna plastyka wieńcowa (także wielonaczyniowa, pnia LTW),
 • implantacja stentów,
 • przezskórna walwuloplastyka zastawek mitralnej oraz aortalnej,
 • zabiegi przezskórne implantacji zastawek aortalnych w zespołach z kardiochirurgami, 
 • denerwacja  tętnic nerkowych w nadciśnieniu tętniczym opornym na farmakoterapię,
 • zabiegi przezskóne w strukturalnych chorobach serca,
 • angioplastyka tętnic szyjnych i podobojczykowych w szczególnych wskazaniach,
 • ablacja RF mięśnia sercowego w zaburzeniach rytmu metodą klasyczną oraz przy użyciu systemów elektroanatomicznych 3D, tj. CARTO 3 lub EnSiteNavX, krioablacja,
 • implantacja rozruszników,  implantacja  kardiowerterów- defibrylatorów serca, w tym z opcją resynchronizacji. 

 

Klinika jest także jednym z trzech ośrodków na Ślasku zajmującym się diagnostyką i leczeniem tętniczego nadciśnienia płucnego .Realizacja tego leczenia jest możliwa w ramach Programu Lekowego NFZ. 

Szczególną specjalnością Kliniki jest diagnostyka i terapia zaburzeń rytmu serca, obejmująca inwazyjne badanie elektrofizjologiczne serca, ablację serca (pierwszy zabieg w Polsce) i wszczepianie kardiowerterów - defibrylatorów serca (pierwszy zabieg w Polsce), urządzeń CRT.

Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne (EPS) jest odmianą cewnikowania serca, które pozwala na precyzyjne określenie mechanizmu większości arytmii (szczególnie nadkomorowych) i jest nieodzownym wstępem do procedur terapeutycznych, takich jak ablacja, czy wszczepienie kardiowertera defibrylatora serca. 

Przezskórna ablacja mięśnia sercowego to nowoczesna i skuteczna metoda, pozwalająca na eliminację w czasie cewnikowania serca substratu arytmii i trwałe wyleczenie pacjenta. Metoda ta znajduje główne zastosowanie w tachyarytmiach nadkomorowych u chorych z częstoskurczem węzłowym nawrotnym, z zespołem WPW, częstoskurczami przedsionkowymi, trzepotaniem przedsionków, a także z migotaniem przedsionków, gdy farmakologiczna kontrola częstości rytmu komór jest niezadawalająca oraz w niektórych postaciach częstoskurczu komorowego. 

Automatyczny kardiowerter - defibrylator serca jest wszczepialnym urządzeniem ratującym życie, stosowanym u chorych po przebytym zatrzymaniu krążenia w mechanizmie migotania komór, u chorych z niestabilnym hemodynamicznie utrwalonym częstoskurczem komorowym lub z częstoskurczem opornym na leki przeciwarytmiczne, a także w prewencji pierwotnej u chorych z wysokim ryzykiem nagłego zgonu sercowego.

I Oddział Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Nr 7 SUM Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach dysponuje pełnym zakresem technik ablacyjnych, w tym również najnowocześniejszymi systemami do elektroanatomicznego mapowania serca (CARTO 3, EnSiteNavX) bez użycia promieni rentgenowskich, co zwiększa bezpieczeństwo zabiegu dla personelu i chorego.